top of page

Propozice Česko-slovenského poháru v river surfingu 

2023

Český svaz surfingu, z.s. (dále jen “ČSS”) vypisuje seriál závodů v river surfingu pod názvem Česko-slovenský pohár v river surfingu 2023 (Dále jen “Pohár”). Zastávky poháru jsou organizovány ve spolupráci s jednotlivými pořadateli dle pravidel schválených ČSS. 

1.Závody poháru

2. Závodní kategorie

3. Závodníci

4. Formát závodů

5. Hodnotící kritéria

6. Hodnocení 
poháru

7. Závěrečná ustanovení

1.1.  Pohár sestává z pěti závodů. 
1.2.  Prvním závodem Poháru je Štvanickej Finbreaker, který se koná v Praze dne 13.5.2023. 
1.3.  Druhý závod Poháru se koná v Brandýse nad labem dne 3.6.2023.
1.4. Třetím závodem Poháru je River Surf Open, který se koná v Českých Budějovicích dne 10.6.2023.
1.5. Čtvrtým závodem poháru je Riversurf last call v Čunovu (Mistrovství České a Slovenské republiky v river surfingu) dne 26.8.2023.
1.6. Pátým závod Poháru se koná v Roudnici nad Labem dne 9.9.2023.

2.1.  Závodí se v river surfingu ve dvou kategoriích, Muži Open a Ženy Open (kategorie M a Ž)
2.2.  Nejsou stanoveny žádné podmínky pro rozměry surfového prkna, na kterém závodníci závodí.

3.1.  Zúčastnit závodů Poháru se můžou závodníci a závodnice bez omezení věku s občanstvím České nebo Slovenské republiky.
3.2.  Závodníci, kteří v době konání závodu nedovršili věku 15 let musí mít k účasti souhlas zákonných zástupců.
3.3.  Organizátoři závodu mohou v individuálních případech rozhodnout o účasti závodníků, kteří nejsou občany České nebo Slovenské republiky. Takový závodník obdrží v závodě body za celkové pořadí, ale jeho bodový zisk se nepočítá do pořadí Poháru.
3.4.  Závodníci jsou povinni mít během závodu na sobě helmu a záchrannou vestu. Účastí v závodu každý závodník potvrzuje, že si uvědomuje nebezpečí spojená se surfingem na říční vlně a podstupuje je na vlastní nebezpečí. 
3.5.  Každý závodník se musí zúčastnit rozpravy bezprostředně před začátkem závodu.

4.1.  Závodníci budou rozřazeni do heatů v počtu podle množství přihlášených závodníků. Z každého heatu postupují dva nejlepší závodníci turnajovým systémem až do finále. Finále je čtyřčlenné.
4.2.  V rámci jednoho heatu má každý závodník alespoň pět jízd o délce 40 vteřin (počítáno od úspěšného nástupu do vlny - závodník stojí ve vlně na nohách bez vnější pomoci), ze kterých se mu do konečného pořadí budou počítat dvě nejlepší.

Hodnotící kritéria jsou platná napříč všemi zastávky Poháru. Pokud vlna neumožňuje určité prvky jízdy (náskok a pop up), jsou tyto změny komunikovány v pravidlech pro jednotlivé zastávky. Případné změny jsou komunikovány závodníkům a rozhodčím včas. Závodník může za jízdu dlouhou maximálně 40 vteřin dostat hodnocení na škále mezi 0 - 100 body. Celkové hodnocení jízdy je průměrem hodnocení všech rozhodčích.

Body získává za dovednosti z následujících tří kategorií:

 • Manévry a Triky 60/100 bodů

 • Linie 10/100 bodů

 • Celkový dojem 30/100 bodů
   

Manévry a triky


Manévry 
Manévry obsahují zatáčky, při kterých závodník surfem manévruje za pomoci railů a fin s cílem změnit směr.

 

Carve:

Snap:

Hack:

 

Triky
Triky se rozumí vše, při čem surfař otočí prkno o více než 180° proti směru, kterým surfuje, nebo provádí vzdušné akty. Triky se řadí do kategorií podle obtížnosti.

Jednodušší triky:

Těžší triky:

Složité triky:

Triky při náskoku (pokud to vlna umožňuje):

 • Superman

 • Fingerflip

 • 270

 • Pop-up (Roudnice a Brandýs n Labem) 

 • EARLY tricks odměňuje triky provedené okamžitě po náskoku.
   

Doporučené hodnocení manévrů a triků

0 - 10 bodů - MANÉVRY bez variace a žádné TRIKY, nebo žádné MANÉVRY a jednoduchý TRIK.

10 - 20 bodů - MANÉVRY s jednoduchou variací a žádné TRIKY, nebo MANÉVRY bez variace a jednoduchý TRIK.


20 - 30 bodů - MANÉVRY s variací a jednoduchý TRIK, nebo MANÉVRY s jednoduchou variací a složitý TRIK (kombinace jednoduchých triků).


30 - 40 bodů - MANÉVRY s variací a složitý TRIK (kombinace jednoduchých triků). nebo MANÉVRY se složitou variací a jednoduchý TRIK.


40 - 50 bodů - MANÉVRY se složitou variací a složitý TRIK (kombinace jednoduchých triků).


50 - 60 bodů - MANÉVRY se složitou variací a kombinace složitých triků.

 

Jinými slovy toto hodnocení zohledňuje, že jezdec může mít širokou škálu MANÉVRŮ, ale málo TRIKŮ, nebo naopak mnoho TRIKŮ, ale málo MANÉVRŮ.
 

Linie 
Linie hodnotí kvalitu linek, které je závodník schopen vytvořit.

 

Dynamika:

 • Kreativita jízdy a dynamika, změna rytmu a nakreslené linky

Hloubka:

 • Využití celé šířky vlny

 • Kreslení linek i vertikálně, mírný bottom turn a top turn.

 

Doporučené hodnocení linií

0-10 bodů - Využití celé plochy vlny. Dynamická, kreativní jízda. Kreslení linky vertikálně i horizontálně a občasná změna rytmu.

 

Celkový dojem


Celkový dojem dává porotci možnost posoudit kvalitu výkonu. 

Pop:

 • Intenzita, s jakou jsou provedeny manévry a triky. 

Rychlost

 • Propojení jednotlivých manévrů a triků v jedné jízdě a to, jak radikálně jsou na sebe navlečeny pomocí railů prkna. 

Styl:

 • Celkový postoj a využití těla.
   

Doporučené hodnocení linií

0 - 10 bodů - Jeden ze tří parametrů splňuje, na zbytku selhává.


10 - 20 bodů - Dva ze tří parametrů splňuje


20 - 30 bodů - Splňuje všechny tři parametry. 

6.1.  Každý závod bude mít vlastní škálu bodování v závislosti na formátu závodu, kde základní bodové hodnocení 1. místa je 1 000 bodů a body na dalších pozicích budou určeny dle tabulky, která je přílohou č. 1 těchto propozic.
6.2.  Bodové hodnocení každého závodu je vynásobené koeficientem závodu, který je u Mistrovství ČR a SR 1,4 a u ostatních závodů 1.
6.3.  Pokud bude počet závodníků v kategorii menší než 5, koeficient závodu pro danou kategorii se sníží na hodnotu 0,7.
6.4.  ČSS bude po každém závodu Poháru zveřejňovat aktuální žebříček závodníků.
6.5.  Průběžné pořadí po dvou až čtyřech ukončených závodech se stanoví jako součet dvou nejlepších bodových zisků každého závodníka.
6.6.  Konečné pořadí Poháru se stanoví jako součet tří nejlepších bodových zisků každého závodníka. 

Český svaz surfingu si vyhrazuje právo tyto Propozice kdykoliv v průběhu Poháru změnit. Učiní tak však pouze v případě, kdy by objektivní skutečnosti znemožňovaly uskutečnění Poháru v podobě dané těmito Propozicemi.
 

V Praze dne 2.5.2023
Český svaz surfingu

bottom of page